Hopp til innholdet

Kommentar: Statsbudsjettet 2021

Det fremlagte forslaget til kulturbudsjett 2021 viser en økning til kulturfeltet på 18,7 prosent og 1 065 millioner kroner i nye stimuleringsmidler til kultursektoren. Vi er positive til at kulturministeren har fått gjennomslag for et kulturbudsjett av betydelig størrelse – noe som viser at kulturen vil bli prioritert i tiden framover. Det vi savner er en uttalt satsing på kulturlokaler som kan sikre den nødvendige infrastrukturen som trengs for at kulturlivet kan planlegge langsiktig.

Av daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen

Den nye normalen

Mange sektorer er noenlunde tilbake til normalen, men for kulturlivet vil det være en lang vei å gå før vi er tilbake til normalen eller rettere sagt; “den nye normalen”.

Med pålagte restriksjoner, som ingen vet når forsvinner, er usikkerheten i feltet stor og man trenger mer enn noen gang et statsbudsjett som sender et signal om at det er mulig for kulturfeltet å planlegge langsiktig samt betrygge om at det finnes midler- og tiltak som vil ta bransjen gjennom koronakrisen.

Med dette budsjettet uttaler og viser Kulturminister Abid Q. Raja at han vil bringe kunst og kultur gjennom på den andre siden og lover at regjeringen skal fortsette å stille opp for kulturen til vi er tilbake i normalen. Det er gode løfter for kultursektoren, men det vil være avgjørende at den nye stimuleringsordningen på 1 065 mill. kroner treffer hele næringskjeden. Kulturfeltet venter fremdeles på hvordan stimuleringsordningen for 2020 vil se ut.
LENKE: Se pressekonferansen fra kulturdepartementet her

Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Noterte økninger i kulturbudsjettet:
200 000 kroner til Balansekunst for å etablere ny virksomhet i Bergen
500 000 kroner til Music Norway for å styrke kunnskapsgrunnlaget om norsk musikkeksport
400 000 kroner til Norsk senter for folkemusikk og folkedans til digitalisering av analoge opptak
500 000 kroner til Kulturalliansen for kartlegging av lokaler for frivillig kulturlivsaktivitet
– Som en del av regjeringens satsing på dans foreslås det betydelige økninger til de regionale kompetansesentrene for dans
100 millioner ekstra til 309 kunstnerstipend
– Økning satsning på barn og unge. Blant annet med økning til Talent Norge.
200 millioner i krisestøtte til institusjonen
– Bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner foreslås økt med 120 mill. kroner, til 1,8 mrd. kroner

Vi er positive til at budsjettforslaget har en uttalt satsing på barn- og unge, at momskompensasjonsordningen styrkes for frivilligheten, at det tilføres 100 millioner ekstra til 309 kunstnerstipend og at det legges opp til en betydelig satsing på dans. Det er også gledelig å lese at det er foreslått økning til Balansekunst for å etablere ny virksomhet i Bergen, til Music Norway for å styrke kunnskapsgrunnlaget om norsk musikkeksport og til Kulturalliansen for kartlegging av lokaler for frivillig kulturlivsaktivitet.

Kulturfeltet har invitert flere av landets viktigste kulturpolitikere til debatt om kulturbudsjettet førstkommende fredag kl 10.
Følg debatten direkte her

Arenapolitikk

Vi savner derimot en tydeligere satsing på kulturlokaler i årets budsjett. Kulturrom fikk et utvidet mandat med en økning i 2019, men det er fortsatt et stort behov i kulturfeltet for at ordningen styrkes slik at mandatet kan bli innfridd.

I budsjettet er det foreslått en økning på 500 000 kroner til Kulturalliansen for kartlegging av lokaler for frivillig kulturlivsaktivitet og 200 000 kroner til Noregs Ungdomslag til kartlegging av organisasjonseide hus og kulturbygg. Dette er positivt, men disse kartleggingene forventes fulgt opp med midler for å forbedre kulturlivets infrastruktur.

Tildelingen til både Kulturrom og Desentralisert ordning for regionale kulturbygg kommer fra spilloverskuddet som er nevnt i budsjettet, men tildeles ikke endelig før i mai 2021. Her forventer vi en videre styrking av satsingen på kulturlokaler både gjennom og etter krisen. En betydelig satsing som ruster kulturaktørene for både å kunne gjennomføre aktivitet med dagens restriksjoner og for full gjenåpning i fremtiden.

«Vi har sett en betydelig økning i antall søknader til Kulturrom og vi så tydelig, allerede før koronakrisen inntraff, at det var et stort behov for at ordningen styrkes utover dagens 45 millioner kroner.»

-Daglig leder, Karen Sofie Sørensen

Foto: Jonathan Vivaas Kise

Tilgangen til egnede og utstyrte rom til kultur må stå høyt på prioriteringslista da covid-19-situasjonen har skapt nye behov for kulturlivet. Vi har sett en betydelig økning i antall søknader til Kulturrom og vi så tydelig, allerede før koronakrisen inntraff, at det var et stort behov for at ordningen styrkes utover dagens 45 millioner kroner.

Kompetanse

Demonstrasjonen #redalert forrige uke fikk synliggjort konsekvensene av restriksjonene for alle som jobber i kulissene og som lever av å skape arrangement. Det var derfor forventninger til at statsbudsjettet også vil gi signaler om at dette er en yrkesgruppe som vil bli tatt vare på gjennom denne krisen. Kulturlivet trenger denne kompetansen, disse enkeltpersonene når man igjen skal begynne å arrangere store begivenheter. En videreføring av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ville derfor ha vært et kjærkomment og viktig tiltak.

LENKE: Her kan du lese hele forslaget til kulturbudsjett