Hopp til innholdet

Forlengelse og justering av midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg

Kulturrom har de siste ti årene bidratt med 45 millioner kroner til bygging og utstyring av øvingsrom til musikk, dans og teater over hele landet. Flere av de som driver øvingsanleggene opplever nå nedsatt betalingsevne hos sine leietakere, og at mange ber om redusert husleie eller sier opp sine lokaler. Det er helt avgjørende at øvingsanleggene kommer seg gjennom denne vanskelige perioden og at utøvere har et arbeidssted å gå tilbake til etter at krisen er over. 

Kulturrom lanserte i starten av april 2020 en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen omfatter driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom.

Forlengelse og justering av ordningen

Den midlertidige kompensasjonsordningen for øvingsanlegg med tapte leieinntekter forlenges ut august 2021. Vi ønsker å fordele midlene slik at de dekker reelle behov. Det vil være noen innstramminger i kriteriene for søker, da mange leietakere ikke er i samme akuttsituasjon som våren 2020, samt at andre kompensasjonsordninger vil dekke en andel av de som så langt har mottatt kompensasjon fra Kulturrom.

Justeringene som nå vil fremkomme i søknadsskjema omfatter følgende punkter: 

  • Et krav om at søker må bekrefte at de ikke har mottatt midler til å dekke tapte leieinntekter fra en annen instans.
  • For øvingsanlegg hvor leietakerne viderekompenseres: Et utfyllingsfelt for en mer detaljert beskrivelse av leietakernes situasjon. Vi ber om at øvingsanlegget er i dialog med sine leietakere og søker kompensasjon for de som reelt har mistet oppdrag og som fortsatt merker konsekvensene av koronautbruddet på økonomien.
  • For øvingsanlegg som er omfattet av oppsigelser, manglende betaling eller tomme rom vil det være nødvendig å beskrive hva som er gjort for å endre situasjonen, f.eks. om det er gjort aktive forsøk på å få inn nye leietakere.

Ordningen videreføres ut august 2021.

Rammer og vilkår

Et øvingsanlegg er definert som en virksomhet som har drift av øvingsrom som formål. Kompensasjon utbetales på etterskudd hver måned, og første måned det kan søkes kompensasjon for vil være april 2020. Tilskudd beregnes ut fra den faktiske reduksjonen øvingsanlegget har gitt sine leietakere, eller det faktiske tapet øvingsanlegget opplever ved oppsigelser eller manglende betaling. Det kan normalt søkes om kr. 4.000 i tilskudd per rom hver måned. I enkelte tilfeller vurderes en større kompensasjon, der behovet for dette synliggjøres. Det vil åpne for at eksempelvis øvingsanlegg med en teater-, dans- eller produksjonssal og flere leietakere, vil kunne søke om et større beløp enn 4000,-. Søknadene vil bli behandlet fortløpende og søker må oppfylle generelle vilkår. 

Obligatoriske vedlegg for alle søknader

  • Kreditnota/faktura som synliggjør redusert leiepris til leietaker
  • Eventuell bekreftelse på oppsigelse/avlysning/kansellering fra leietaker

Obligatoriske vedlegg for søkere som IKKE tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom

  • Leiekontrakt eller bekreftelse på eieforhold
  • Vedtekter 

Ferdig utfylt søknadsskjema og obligatoriske vedlegg sendes til post@kulturrom.no.