Hopp til innholdet

Rekordantall søknader til Kulturrom

Til første hovedsøknadsfrist i 2020 mottok Kulturrom 272 søknader, en økning på 35% i forhold til samme frist i 2019.

Stort behov

Fra og med 2019 har Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) fått et utvidet mandat fra å kun være en tilskuddsordning for det rytmiske musikkfeltet, til å bli en ordning som også favner hele musikkfeltet, dans og teater. Utifra søknadsmassen til årets første hovedfrist både ser og opplever Kulturrom at det er et stort behov for hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

I Kulturrom tildeles tilskudd på grunnlag av aktivitet og behovet lokalt og ikke på grunnlag av kunstneriske vurderinger. Målet er å bygge opp rom som både kan brukes av profesjonelle artister, kor, teatergrupper, korps og andre kulturuttrykk. Frekvens, helårsaktivitet og tilgang for lokal aktivitet og lokale arrangører vektlegges ofte i saksbehandlingen.

Hamar Teater fikk i 2019 286.000,- i tilskudd til lysutstyr.
Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

Søknadsfrister – hoved og månedlige

Kulturrom opererer med to hovedsøknadsfrister i året, 1. mars og 1. september hvor man kan søke tilskudd til innkjøp av fremføringsutstyr, enkle romakustiske tiltak i lokaler, bygg og større akustiske utbedringer av arenaer og øvingsbinger, samt planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg og innkjøp av øvingsutstyr til over kroner 50 000.

Ordningen har også månedlige søknadsfrister den 1. hver måned på tilskudd under kroner 50 000. Da for utarbeidelse av servicerapport, innkjøp av øvingsutstyr, akustisk forprosjektrapport, planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg og innleie av teknisk spesialutstyr for frivillige lag og foreninger.

Rom for kultur er grunnlaget for all aktivitet – og uavhengig om det gjelder barn eller voksne, frivillighet eller næringsutvikling, amatør eller profesjonell, så starter det alltid med et sted. Derfor administrerer Kulturrom offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor musikk- og scenekunstfeltet.