Hopp til innholdet

MUOs innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen

Norsk kulturliv er i vekst og det vokser fra bunnen av. Det starter hos barn og unge, i et øvingsrom, med en god kulturopplevelse, i nye møter mellom mennesker og på tvers av sjangre, alder og bakgrunn.

Vårt mål er at arenapolitikk får plassen som grunnmuren all framtidig kulturpolitikk – fordi enten man snakker om barn eller voksne, frivillighet eller næringsutvikling, amatør eller profesjonell, så starter det alltid med et sted. Musikkutstyrsordningen (som har fått utvidet mandat og snart skal endre navn for å vise at vi er en kulturordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler innen både musikk og scenekunst) ønsker at den helhetlige arenapolitikken får stor plass i den kommende meldingen. Vi trenger å satse på fysiske møteplasser i byer og lokalsamfunn.

En helhetlig arenapolitikk
En god og helhetlig arenapolitikk skaper grunnmuren for barne- og ungdomskulturen. Unge må finne inspirasjon, de må finne fellesskap og de må ha tilgang til egnede arenaer for både øving og framføring. Vi trenger rom der både unge så vel som gamle kan oppleve og utøve kunst- og kultur på tvers av sjangre og uttrykk.

I MUO tildeles tilskudd på grunnlag av aktivitet og behovet lokalt og ikke på grunnlag av kunstneriske vurderinger. Målet er å bygge opp arenaer som både kan brukes av et nyetablert kor, en teatergruppe, et internasjonalt band og UKM – scener og øvingsrom der barn og unge kan stå side om side med sine idoler og få oppleve og utøve kunst og kultur på egne premisser.

I en helhetlig arenapolitikk tar man hensyn til:

– Egnede lokaler
Lokalene må være egnet til sin bruk både med tanke på akustikk og størrelse, samt tilpasset de enkelte kulturuttrykk.

– Tilgjengelige lokaler
Lokalene må være tilgjengelig også på kvelder og i helger og tilpasses ulike aktørers behov.

– Teknisk infrastruktur
Enten rommet skal brukes til øving eller framføring, må man ha tilgang til nødvendig teknisk utstyr som blir vedlikeholdt.

– God utnyttelse av eksisterende bygg
Hundrevis av samfunnshus, ungdomshus og grendahus er sentrale kulturarenaer og møteplasser i lokalsamfunn. I flere tilfeller er det kun små investeringer eller justeringer som skal til for at disse kan passe til enda flere typer bruk. Vi håper også det vil bli innført en pilotordning for tilrettelegging av skolen som kulturarena.

Lokaler skaper aktivitet
Vi ser at god tilgang til egnede lokaler med god teknisk infrastruktur senker terskelen for aktivitet. Derfor vil en økt tilgang på egnede rom for kultur bidra til enklere tilgang, lavere kostnader og mer aktivitet der barn og ungdom får delta i eller oppleve kunst og kultur. Det er den beste måten å legge til rette for lavterskel-aktivitet og et kulturtilbud på barn og unges premisser.

Mvh. Karen Sofie Sørensen
Daglig leder, Musikkutstyrsordningen

Les mer om Kulturdepartementet sitt arbeid med Barne- og ungdomskulturmeldingen