Hopp til innholdet

Musikkutstyrsordningen styrkes med 12 millioner kroner

I fordeling av spillemidler til kulturformål for 2019 har Regjeringen økt tilskuddet til Musikkutstyrsordningen med 12 millioner kroner. Det ble også avsatt 5 millioner i Statsbudsjettet for 2019 til å utvide ordningen til en kulturutstyrsordning som åpner for flere sjangre.

For å få en fin ramme rundt annonseringen, ønsket kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande å besøke en de mange, flotte tiltakene som gjennomføres med støtte fra MUO. Vi inviterte henne derfor i forrige uke med til AKKS i Oslo, som allerede har et svært høyt aktivitetsnivå og i tillegg mange spennende planer fremover med støtte fra oss.
«Det er helt essensielt for oss at vi får midler gjennom Musikkutstyrsordningen. Vi kan ikke tilby det vi gjør i dag uten«, kunne daglig leder i AKKS Oslo Aria Fet Rødseth fortelle statsråden.

«Styrkingen av Musikkutstyrsordningen bidrar til at utøvere av musikk, teater og andre kulturuttrykk over hele landet får tilgang på flere gode øvingslokaler og gode arenaer for fremføring» – Trine Skei Grande

Musikkutstyrsordningen er viktig for den kulturelle grunnmuren

«Styrkingen av Musikkutstyrsordningen bidrar til at utøvere av musikk, teater og andre kulturuttrykk over hele landet får tilgang på flere gode øvingslokaler og gode arenaer for fremføring», sier kultur- og likestillingsministeren. Hun forteller videre at «dette er en konkretisering av målene i Kulturmeldingen og Frivillighetsmeldingen om å bidra til at det frivillige kulturlivet får flere og mer egnede lokaler til aktivitet».
Kulturministeren, som omtaler MUO som viktig for den kulturelle grunnmuren, kom også med en aldri så liten lovnad ved å si at regjeringen «kommer til å bygge dette videre og tror på at dette er en viktig satsing vi har».

Under besøket hos AKKS fikk Kulturministeren møte et av mange band som benytter seg av tilbudet AKKS leverer, med støtte fra MUO.
Til venstre: Aria Fet Rødseth og Kjetil F. Wevling.
Bak: From Scratch. Fremst: Trine Skei Grande.

Et tydelig signal og en god start

Vi er selvsagt veldig glade for at det blir en økning over spillemidlene i år, sier fungerende daglig leder Kjetil F. Wevling. 12 millioner kroner sender et tydelig signal og er en god start, så vi vil berømme Regjeringen for å igangsette en etterlengtet satsing på kulturarenaer. Det er spesielt gledelig å se at det også ligger inne en økning av tilskudd til regionale kulturbygg, noe som tyder på en bred satsing.

Det lenge vært bred politisk enighet bl.a. om at skråninger og hengemyrer ikke er spesielt godt egnet som fotballbaner, og det har vært jobbet systematisk i årtier med planverk og finansieringsmodeller for å sikre gode og hensiktsmessige anlegg til aktivitet. Og det er flott å se at det har fungert! Det er derfor med stor glede og forventning at vi nå registrer at den samme brede politiske enigheten er i ferd med å få et solid fotfeste, når det gjelder kulturlivets behov for tilrettelagte arenaer.

Bandet From Scratch spilte for kulturministeren.

Vi vet at det er svært store behov for tilgang til egnede kulturlokaler i hele bredden av kulturfeltet og å møtet dette behovet på en god måte vil kreve en målrettet satsing over tid. For eksempel er rundt 85% av alle lokaler som brukes til musikk ikke egnet til bruken. Tilgang til lokaler og utstyr er den fremste kostnadsdriveren for amatørteaterfeltet og halvparten av alle dansekunstnere mangler tilgang til lokaler de kan bruke til produksjon.

Derfor er vi forventningsfulle til at denne økningen er begynnelsen på en trinnvis opptrapping av tilskuddene, slik at vi kan ivareta hele feltet vi har ansvaret for på en hensiktsmessig måte. Spesielt nå som vi går fra å være en tilskuddsordning for det rytmiske feltet til en «kulturutstyrsordning» som inkluderer flere sjangere og kulturuttrykk.

Trine Skei Grande på plass hos AKKS Oslo for å dele nyheter om MUOs fremtid.

Alle bilder i artikkelen er tatt av MUO